Terug naar insights

Deerns stimuleert de decarbonisatie van vastgoed

Met het oog op de decarbonisatie van de bouwsector voor 2050 onderzoekt de Europese Commissie hoe ze bestaande gebouwen kunnen renoveren. Dit is cruciaal om de sector CO2 neutraal te maken. 

Maar er ligt een grote uitdaging op de loer: de aanhoudend lage energie-efficiëntie van bestaande gebouwen en de lage renovatiegraad in alle lidstaten, in een tijd van financiële krapte. Dit zijn belangrijke obstakels om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ze benadrukken de noodzaak van adequate ondersteuning bij het nauwkeurig inschatten van transformatiekosten voor specifieke prestatiedoelen. 

Aangezien 45% van de investeerders van plan is om de komende 5 jaar tot 20% van hun portefeuille af te stoten (namelijk de activa die niet voldoen aan ESG-richtlijnen1), is het belangrijk om te begrijpen welke gebouwen een risico vormen op vroegtijdige veroudering of mogelijke waardevermindering.  

Deerns heeft een adviesproces ontwikkeld om een duurzame overgang voor vastgoedportefeuilles tot stand te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een eerste statuscheck, het definiëren van transitiepaden en het maken van strategische plannen voor de transformatie van activa. We zetten interventiecycli en periodieke monitoring van de resultaten in om doelen op het gebied van decarbonisatie en grondstoffenefficiëntie te behalen. 

Hoe? Door onze ESG-expertise (Environmental, Social and Governance), onze grondige technische kennis van gebouwen en de erkenning van Deerns als Carbon Risk Real Estate Monitoring (CRREM)-dienstverlener. We analyseren gestrande activa die de toekomstige decarbonisatiedoelstellingen niet zullen halen en waarvan de upgrade naar energie-efficiëntie financieel niet haalbaar is.  

Introductie van het CRREM-initiatief  

De EU erkent dat er dringend instrumenten nodig zijn om te begrijpen hoe activa aansluiten bij een decarbonisatietraject en richt zich daarom op het verbeteren van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen. Een belangrijk resultaat van deze inspanning is het door de EU gefinancierde onderzoeksproject CRREM, wat staat voor Carbon Risk Real Estate Monitor. Dit baanbrekende project heeft twee doelen:     

 • Het verminderen van de CO2-risicofactoren die samenhangen met vroegtijdige veroudering van gebouwen.
 • Potentiële waardevermindering van gebouwen als gevolg van veranderende marktverwachtingen en wettelijke voorschriften.  

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft CRREM baanbrekend werk verricht bij de ontwikkeling van een geavanceerde tool. Hiermee kunnen investeerders en vastgoedeigenaren de blootstelling van hun activa aan risico’s van waardedaling – in relatie tot hun decarbonisatievermogen – grondig beoordelen.

Deze tool is gekoppeld aan nauwkeurige energiemodellering met interventiescenario’s (upgrades of renovaties). Afgestemd op het specifieke gebouw en de portefeuille is het mogelijk om een nauwkeurig perspectief van de transformatie van een asset te ontwerpen.

Gestrande vastgoedactiva voorkomen

In de vastgoedsector zijn een solide bedrijfsstrategie en effectief risicobeheer essentieel. Dit omvat de naleving van ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance) en het beperken van CO2-uitstoot binnen een portefeuille dat in lijn is met de strenge doelstellingen van de EU.

Als de ESG-doelstellingen niet gehaald worden, kan dit leiden tot een ‘stranded assets’-scenario.

Gebouwen voldoen niet meer aan de toekomstige marktverwachtingen, wat leidt tot financiële afschrijvingen. Daarom moeten de leden van de vastgoedsector in de EU dringend een strategie en pad uitstippelen om de toekomst van hun activa veilig te stellen. Zeker naarmate de 2030 en 2050 doelstellingen dichterbij komen. Nieuwe overwegingen met betrekking tot het afvangen van klimaatrisico’s dienen geïntegreerd te worden in de aankoop- en taxatieprocessen.

" Als CRREM Service Provider kan Deerns vastgoedklanten begeleiden op de weg naar Klimaatneutraal en gestrande activa helpen voorkomen.

Onze uitgebreide kennis gaat verder dan het upgraden van gebouwen; het omvat ook digitale infrastructuur. Dit maakt data-gedreven besluitvorming mogelijk, evenals de praktische implementatie van herstelinterventies en voorgestelde interventies die in de loop van de tijd kunnen worden opgeschaald.

Hoe Deerns helpt bij het verbeteren van de ESG-prestaties van assets en portefeuilles

Door de CRREM-beoordeling te combineren met onze uitgebreide kennis op het gebied van gebouwen, kunnen we nauwkeurige analyses leveren die de huidige en toekomstige prestaties van vastgoedobjecten beoordelen en modelleren, zowel individueel als op portefeuilleniveau. Dit doen we door verschillende scenario’s te genereren. Deze scenario’s kunnen betrekking hebben op renovatie-interventies en de daaruit voortvloeiende kosten en besparingen. Het resultaat is een operationeel nauwkeurig pad van interventies. Het geeft een duidelijke indicatie van waar de activa staat op de decarbonisatieroute en de verwachte datum waarop het gebouw als gestrand wordt beschouwd. Om de besluitvorming te ondersteunen, levert ons team nauwkeurige en samengevatte informatie over

 • Voorspelling elektriciteitsverbruik   
 • Voorspelling gasverbruik   
 • Voorspelling CO2-uitstoot 
 • Energie eindverbruik 
 • Water eindverbruik 
 • Gebouwsystemen, strategie en interventies  

 Dit proces geeft een duidelijk inzicht – zowel technisch als financieel – in de mogelijkheden en implicaties van de interventiemaatregelen, op basis van realistisch gemodelleerde scenario’s. Door een digitale tweeling van de activa te creëren, krijgen we extra inzichten, monitorings- en planningsmogelijkheden voor datagedreven strategieën.

Deerns’ ESG-aanpak in vijf stappen

De aanpak van Deerns op het gebied van ESG voor gebouwen is een prestatie- en transformatiestrategie in vijf stappen.

Stap 1. Een initiële statuscheck waarbij bedrijfsstrategieën in de plannings- of implementatiefase worden geanalyseerd om aan ESG-criteria te voldoen. 

Stap 2. ESG-workshops en onboarding van strategische teams waarin alle ESG-stakeholders milieu, maatschappij en governance als op zichzelf staande onderwerpen overwegen en prioriteren.

Stap 3. Zorgvuldige planning voor schaalvergroting en snelle transformatie. Ontwikkeling van een sterk ESG-framework en een strategisch overgangstraject. 

Stap 4. Essentieel hierbij zijn een geïntegreerd ESG-dashboard en prestatie-tools om duurzaamheid te kunnen meten. Digitalisering is van groot belang en vereist een geavanceerde infrastructuur om naadloos data te verzamelen.

Implementatie van het ESG-framework en de ESG-strategieën volgen in cycli van drie tot vijf jaar en worden toegepast op geprioriteerde activa die nauwlettend worden gevolgd op prestaties en in aanmerking komen voor relevante certificeringen.

Stap 5. Monitoren en controleren 

 • Periodieke prestatiemonitoring van activa en portefeuille
 • Verificatie van “Road to Target” door middel van gedefinieerde mijlpalen
 • Identificatie van afwijkingen en formulering van een revisieplan  
 • Voorbereiding van de volgende interventiecyclus.  

Het op maat gemaakte transformatieproces van Deerns zorgt voor afstemming op duurzaamheidsdoelen en -normen. Met een nauwgezette planning, strategische overgangstrajecten en digitale vaardigheden helpen we onze klanten om hun ESG-doelstellingen te halen. Zo bouwen we aan een duurzame toekomst waarin vastgoedactiva floreren te midden van veranderende marktverwachtingen. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt de essentiële rol van engineering, vanaf het begin, bij het realiseren van de visie van klanten op een CO2-arme, duurzame toekomst.

1 Colliers Belgique, gepresenteerd op REALTY2023 

Let’s talk

Ana Cunha

CSR Director | Strategic Sustainability Advisor

Array