Pri­va­cy Policy

Deerns Ne­der­land B.V. ge­ves­tigd aan An­na van Bu­e­ren­plein 21F, 2595 DA Den Haag is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens, zo­als weer­ge­ge­ven in de­ze pri­va­cy­ver­kla­ring.

Con­tact­ge­ge­vens

 • https://www.www.deerns.com
 • Anna van Buerenplein 21F
 • 2595 DA Den Haag
 • +31 88 374 0000

Per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken

Deerns Ne­der­land B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u ge­bruik maakt van on­ze dien­sten en/of om­dat u de­ze zelf aan ons ver­strekt.

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken:

 • Voor- en ach­ter­naam
 • Adres­ge­ge­vens
 • Te­le­foon­num­mer
 • E-mail­adres
 • IP-adres
 • Ge­ge­vens over uw ac­ti­vi­tei­ten op on­ze web­si­te
 • In­ter­net­brow­ser en ap­pa­raat ty­pe

Bij­zon­de­re en/of ge­voe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij ver­wer­ken

On­ze web­si­te en/of dienst heeft niet de in­ten­tie ge­ge­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toe­stem­ming heb­ben van ou­ders of voogd. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een be­zoe­ker ou­der dan 16 is. Wij ra­den ou­ders dan ook aan be­trok­ken te zijn bij de on­li­ne ac­ti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er ge­ge­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ou­der­lij­ke toe­stem­ming. Als u er van over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke ge­ge­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via dpo@deerns.com dan ver­wij­de­ren wij de­ze in­for­ma­tie.

Met welk doel en op ba­sis van wel­ke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken

Deerns Ne­der­land B.V. ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doe­len

 • Ver­zen­den van on­ze nieuws­brie­ven
 • Ver­zen­den van ons ma­ga­zi­ne
 • In­for­me­ren over on­ze bij­een­kom­sten
 • U te kun­nen bel­len of e-mai­len in­dien dit no­dig is om on­ze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voe­ren
 • Het af­han­de­len van uw be­ta­ling
 • U te in­for­me­ren over wij­zi­gin­gen van on­ze dien­sten en pro­duc­ten
 • Deerns Ne­der­land B.V. ana­ly­seert uw ge­drag op de web­si­te om daar­mee de web­si­te te ver­be­te­ren en het aan­bod van dien­sten af te stem­men op uw voor­keu­ren.

Ge­au­to­ma­ti­seer­de be­sluit­vor­ming

Deerns Ne­der­land B.V. neemt niet op ba­sis van ge­au­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen be­slui­ten over za­ken die (aan­zien­lij­ke) ge­vol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om be­slui­ten die wor­den ge­no­men door com­pu­ter­pro­gram­ma’s of -sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­voor­beeld een me­de­wer­ker van Deerns Ne­der­land B.V.) tus­sen zit.

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens be­wa­ren

Deerns Ne­der­land B.V. be­waart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt no­dig is om de doe­len te re­a­li­se­ren waar­voor uw ge­ge­vens wor­den ver­za­meld.

De­len van per­soons­ge­ge­vens met der­den

Deerns Ne­der­land B.V. ver­strekt uit­slui­tend aan der­den en al­leen als dit no­dig is voor de uit­voe­ring van on­ze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij ge­brui­ken

Deerns Ne­der­land B.V. ge­bruikt func­ti­o­ne­le, ana­ly­ti­sche en trac­king coo­kies. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste be­zoek aan de­ze web­si­te wordt op­ge­sla­gen in de brow­ser van uw com­pu­ter, ta­blet of smartpho­ne. Deerns.nl ge­bruikt coo­kies met een puur tech­ni­sche func­ti­o­na­li­teit. De­ze zor­gen er­voor dat de web­si­te naar be­ho­ren werkt en dat bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen ont­hou­den wor­den. De­ze coo­kies wor­den ook ge­bruikt om de web­si­te goed te la­ten wer­ken en de­ze te kun­nen op­ti­ma­li­se­ren. Daar­naast plaat­sen we coo­kies die uw surf­ge­drag bij­hou­den zo­dat we op maat ge­maak­te con­tent en ad­ver­ten­ties kun­nen aan­bie­den.

In­ter­netsi­tes van der­den

De­ze pri­va­cy­ver­kla­ring is niet van toe­pas­sing op in­ter­netsi­tes van der­den die door mid­del van links met de­ze web­si­te zijn ver­bon­den

Be­lang­stel­ling to­nen voor wer­ken bij Deerns

Via on­ze si­te kunt u aan­ge­ven dat u ge­ïn­te­res­seerd bent in wer­ken bij Deerns of sol­li­ci­te­ren op een van on­ze va­ca­tu­res. Na­de­re bij­zon­der­he­den over de wer­vings- en se­lec­tie­pro­ce­du­re en de in dat ka­der ver­eis­te ge­ge­vens vindt u in het ge­deel­te ‘Car­ri­è­re’ op on­ze si­te.

Ge­ge­vens in­zien, aan­pas­sen of ver­wij­de­ren

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de ge­ge­vens­ver­wer­king in te trek­ken of be­zwaar te ma­ken te­gen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Deerns Ne­der­land B.V. en heeft u het recht op ge­ge­vens­over­draag­baar­heid. Dat be­te­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt in­die­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u be­schik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een an­der, door u ge­noem­de or­ga­ni­sa­tie, te stu­ren. U kunt een ver­zoek tot in­za­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, ge­ge­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot in­trek­king van uw toe­stem­ming of be­zwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar dpo@deerns.com.

Om er ze­ker van te zijn dat het ver­zoek tot in­za­ge door u is ge­daan, vra­gen wij u een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in de­ze ko­pie uw pas­fo­to, MRZ (ma­chi­ne re­a­da­ble zo­ne, de strook met num­mers on­der­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter be­scher­ming van uw pri­va­cy. We re­a­ge­ren zo snel mo­ge­lijk, maar bin­nen vier we­ken, op uw ver­zoek. Dit is al­leen ter ve­ri­fi­ë­ring. Na ve­ri­fi­ë­ring wor­den de do­cu­men­ten di­rect ver­nie­tigd. Deerns Ne­der­land B.V. wil u er te­vens op wij­zen dat u de mo­ge­lijk­heid heeft om een klacht in te die­nen bij de na­ti­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link.

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens be­vei­li­gen

Deerns Ne­der­land B.V. neemt de be­scher­ming van uw ge­ge­vens se­ri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, on­be­voeg­de toe­gang, on­ge­wens­te open­baar­ma­king en on­ge­oor­loof­de wij­zi­ging te­gen te gaan. Als u de in­druk heeft dat uw ge­ge­vens niet goed be­vei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op of via dpo@deerns.com.

Wij­zi­gin­gen

Deerns Ne­der­land B.V. kan van tijd tot tijd om uit­een­lo­pen­de re­de­nen ver­an­de­rin­gen, aan­vul­lin­gen of wij­zi­gin­gen aan­bren­gen in de pri­va­cy­ver­kla­ring. De meest ac­tu­e­le pri­va­cy­ver­kla­ring is te al­len tij­de in te zien op de web­si­te van Deerns Ne­der­land B.V. De­ze ver­sie is op­ge­steld in mei 2018.