Terug naar Expertises

Digital Due Diligence

In over­leg met de ei­ge­naar stel­len we een de­fi­ni­tie op van een smart ge­bouw voor el­ke spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie en ma­ken dit met Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce meet­baar.

Wat we doen

Ge­bouw­ei­ge­na­ren, vast­goed­ei­ge­na­ren en huur­ders heb­ben een toe­ne­men­de be­hoef­te aan slim­me ge­bou­wen om te blij­ven vol­doen aan ver­an­de­ren­de ei­sen van de ge­brui­kers. Deerns heeft een aan­pak ont­wik­keld om de slim­heid van een ge­bouw in kaart te bren­gen, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met al­le as­pec­ten van een ge­bouw: Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce. In over­leg met de ei­ge­naar stel­len we een de­fi­ni­tie op van een smart ge­bouw voor el­ke spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie en ma­ken dit met Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce meet­baar. 

Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce cre­ëert een di­gi­taal to­taal­plaat­je van de ge­bouw­wen­sen van ge­bouw­ei­ge­na­ren, ge­ba­seerd op zes the­ma’s. 

  1. Ver­war­ming, koe­ling en ven­ti­la­tie 
  2. Ge­zond­heid en wel­zijn 
  3. Ener­gie en mi­li­eu 
  4. Mo­ni­to­ring en aan­stu­ring 
  5. Con­nec­ti­vi­teit en cy­ber­se­cu­ri­ty 
  6. Da­ta en ge­brui­ker­s­er­va­ring 

De Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce aan­pak be­staat uit drie stap­pen: 

  1. In kaart bren­gen van het hui­di­ge ni­veau van slim­heid van het ge­bouw 
  2. In kaart bren­gen van de am­bi­ties voor het ge­bouw voor de toe­komst 
  3. Ad­vies wel­ke aan­pas­sin­gen no­dig zijn om het ge­wens­te ni­veau te re­a­li­se­ren, in­clu­sief de bij­be­ho­ren kos­ten 

 

Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce biedt een ide­aal start­punt om een stra­te­gie uit te zet­ten voor vast­goed of een vast­goed port­fo­lio, om het vast­goed slim­mer, duur­za­mer en dus waar­de­vol­ler te ma­ken.