Terug naar Expertises

Transactional Services

Aan vastgoedtransacties zijn risico's verbonden. Bij het kopen en verkopen van (commercieel) vastgoed wil je zo min mogelijk risico's lopen en weten wat de mogelijkheden zijn om de transactie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wat we doen

De investering moet verantwoord zijn en de prijs realistisch. Voldoet het vastgoed aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen? Hoe duurzaam is het vastgoed nu en hoe zal dit zijn in de nabije toekomst? En welke investering is nodig om aan de eisen te voldoen? Dit alles moet bij vastgoedtransacties vooraf inzichtelijk worden. Daarnaast speelt snelheid van handelen bij het (ver)kopen van vastgoed een grote rol.

Als onafhankelijk internationaal bureau dat opereert in uiteenlopende marktsegmenten kent Deerns de markt en zijn we op de hoogte van de wet-en regelgeving waaraan vastgoed nu én in de toekomst moet voldoen. Van ziekenhuizen, datacenters en hotels tot kantoorgebouwen, logistieke gebouwen en woningen. Wij maken inzichtelijk of dat wat op papier staat en voorgespiegeld is, overeenkomt met de werkelijkheid of, in geval van nieuwbouw daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dit doen we voor investeringspartijen, financiers, huurders en verhuurders.

Hogere eisen aan vastgoed

Vastgoed moet voldoen aan hoge eisen om de veiligheid en gezondheid van de gebruikers te garanderen. De laatste jaren worden daar steeds meer eisen aan toegevoegd. In Europa zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en meer dan 35% van de CO2 uitstoot. Om het verbruik te verminderen zijn er afspraken gemaakt die gevolgen hebben voor de bezitters van vastgoed. Zo moet bepaald vastgoed over minimaal een energielabel C beschikken in 2023 en moet nieuwbouw voldoen aan de BENG norm. En voor 2050 is als doel in het Klimaatakkoord vastgelegd om tot CO2 arme utiliteitsbouw te komen.

Expertise

Deerns heeft alle expertise in huis die nodig is om risico’s te bepalen van de staat van het vastgoed en de installaties; dit geldt voor zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen vastgoed. We geven advies over welke investeringen nodig zijn om bestaand of nieuw te ontwikkelen vastgoed aan de steeds strengere wet- en regelgeving te laten voldoen om zo goed mogelijk toekomstbestendig te kunnen zijn. Of het nu gaat om een technische beoordeling van het vastgoed of het beoordelen van de duurzaamheid. Ook reviewen we gebouwontwerpen, zodat u meer zekerheid krijgt dat wat ontworpen is in de praktijk gerealiseerd gaat worden en voldoet aan uw wensen en eisen. Dankzij onze kennis van de vastgoedmarkt en onze brede, internationale expertise op het gebied van gebouwgebonden installaties, energie, bouwfysica, brandveiligheid, gezondheid en connectiviteit zijn we in staat om in elke fase van een vastgoedtransactie te adviseren: voor, tijdens én na de transactie, inclusief de ondersteuning tijdens de contractuele onderhandelingen samen met uw juridische adviseurs. Wat de vraag ook is, wij hebben expertise in huis waardoor we in staat zijn snel te kunnen reageren op uw vraag.

On­ze dienst­ver­le­ning 

De ad­vi­seurs van Deerns kun­nen u ad­vi­se­ren voor, tij­dens en na de trans­ac­tie van het vast­goed. 

  • Tech­ni­cal Due Di­li­gen­ce: geeft in­zicht in de (fi­nan­ci­ë­le) ri­si­co’s en kan­sen op bouw­kun­dig, in­stal­la­tie­tech­nisch en mi­li­eu­tech­nisch ge­bied. Dit doen we aan de hand van een lo­ca­tie­be­zoek en ge­com­bi­neerd met on­der­zoek van de be­schik­ba­re do­cu­men­ten. 
  • Di­gi­tal Due Di­li­gen­ce: geeft in­zicht in de slim­heid van een ge­bouw: zijn de in­stal­la­ties en sys­te­men di­gi­taal up te da­te en vol­doen ze het aan de ver­wach­tin­gen voor com­mu­ni­ca­tie en be­heer. 
  • ESG-scan: geeft in­zicht in ener­gie­ver­bruik, wa­ter­ver­bruik en mi­li­eu-im­pact en in vei­lig­heid van en voor­zie­nin­gen in de om­ge­ving. 
  • De­sign Re­view As­sess­ment: we be­oor­de­len of het ont­werp vol­doet aan de wet-en re­gel­ge­ving en of de ver­wach­te kwa­li­teit te­rug­komt in het ont­werp. Even­tu­e­le ont­werp­fou­ten ko­men zo vroeg­tij­dig aan het licht. Ook voe­gen we even­tu­e­le op­ti­ma­li­sa­ties voor een goed be­heer toe. Dit doen we aan de hand van de be­schik­ba­re do­cu­men­ten, zo­als de aan­ne­mers­over­een­komst en ont­wer­pen (VO, DO en be­stek­ken). 
  • De­vel­op­ment Mo­ni­to­ring: wordt er ge­re­a­li­seerd wat er is ont­wor­pen? Tij­dens de re­a­li­sa­tie voe­ren we con­tro­les uit op de kwa­li­teit, de kwan­ti­teit, de be­ta­lin­gen en sig­na­le­ren we even­tu­e­le ri­si­co’s op ver­tra­gin­gen en af­wij­kin­gen. Door pe­ri­o­die­ke lo­ca­tie­be­zoe­ken en con­tro­le van de ver­sla­gen, stand­lijn op de plan­ning en con­tract­ken­nis con­tro­le­ren we de voort­gang en de kwa­li­teit steek­proefs­ge­wijs en rap­por­te­ren aan de op­dracht­ge­ver. 
  • Fi­nan­ci­al Mo­ni­to­ring: toe­zicht op het pro­ject of het wordt uit­ge­voerd zo­als ge­pland en be­groot vol­gens het tijd- en kos­ten­sche­ma. Aan de hand van waar­ne­min­gen tij­dens lo­ca­tie­be­zoe­ken ma­ken we een rap­por­ta­ge over de fi­nan­ci­ë­le voort­gang en be­ta­lin­gen in re­la­tie tot de be­ta­lings­re­ge­ling en de voort­gang van de bouw tij­dens de ge­he­le re­a­li­sa­tie. 
  • On­der­steu­ning bij con­tract­on­der­han­de­lin­gen bij aan- en/of ver­koop van vast­goed in nau­we sa­men­wer­king met de ju­ri­di­sche ad­vi­seurs. Bij de koop­over­een­koms­ton­der­han­de­lin­gen ver­le­nen we on­der­steu­ning bij het ver­ta­len van de ge­con­sta­teer­de ri­si­co’s naar de mi­ti­ge­ren­de maat­re­ge­len en even­tu­e­le op­vol­ging van de hier­uit voort­vloei­en­de ver­plich­tin­gen.

Let’s talk