Terug naar insights

Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis in Amsterdam is vernieuwd en uitgebreid, waarbij voor de dagboeken en andere geschriften van Anne Frank speciale nieuwe vitrines werden ontworpen. Deerns werkte mee aan het ontwerp van de vitrines die het kwetsbare erfgoed zo goed mogelijk beschermen tegen vocht, temperatuurschommelingen, trillingen en luchtverontreiniging.

Gemeten naar oppervlakte is het Anne Frank Huis het beste bezochte museum van Nederland. Misschien zelfs wel van de wereld. Het eeuwenoude pand aan de Amsterdamse Prinsengracht krijgt ieder jaar ruim 1,2 miljoen bezoekers over de vloer. Bij de vernieuwing en uitbreiding van het museum zijn voor de manuscripten van Anne Frank compleet nieuwe vitrines gebouwd. Die moeten de papieren in optimale conditie houden, nu en in de verre toekomst.

Anne Frank Huis

Kli­maa­to­lo­gisch ont­werp

Deerns was ver­ant­woor­de­lijk voor het (kli­ma­to­lo­gisch) ont­werp van de vi­tri­nes, die door Mey­vaert zijn ge­bouwd. Goe­de koe­ling zorgt voor ster­ke re­du­ce­ring van al­le che­mi­sche re­ac­ties met het pa­pier, waar­door het ver­ou­de­rings­pro­ces grof­weg met een fac­tor 4 kan wor­den ver­laagd. Het kli­maat in de vi­tri­nes en de vi­tri­ne­kas­ten zelf be­scher­men de ge­schrif­ten daar­naast te­gen vocht, tem­pe­ra­tuur­schom­me­lin­gen, tril­lin­gen en lucht­ver­ont­rei­ni­ging.

Anne Frank Huis
Fotograaf: Joep Jacobs

Ge­kli­ma­ti­seer­de spouw

Op ba­sis van ri­si­co­ana­ly­ses en work­shops met be­trok­ken par­tij­en als Deerns, de TU Eind­ho­ven, Peutz en in­ge­ni­eurs­bu­reau PHY­SI­TEC koos de An­ne Frank Stich­ting voor een dub­bel­wan­di­ge vi­tri­ne met een ge­kli­ma­ti­seer­de spouw. De dag­boe­ken wor­den hier­door niet di­rect, maar in­di­rect ge­kli­ma­ti­seerd. Een lucht­in­laat koelt de on­der­kant van de bin­nen­vi­tri­ne en spe­ci­aal ont­wor­pen RVS in­blaas­voor­zie­nin­gen zor­gen er ver­vol­gens voor dat de ge­koel­de lucht – via de zij­pa­ne­len – over de bin­nen­ste vi­tri­ne wordt ge­bla­zen. Hier­mee wor­den de bin­nen­ste vi­tri­nes al­tijd op een con­stan­te tem­pe­ra­tuur van 17 gra­den ge­hou­den, zon­der dat ze di­rect bloot­staan aan schom­me­lin­gen in tem­pe­ra­tuur of lucht­voch­tig­heid. Dat maakt de­ze vorm van kli­ma­ti­se­ren ex­tra vei­lig.

Let’s talk

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl