Terug naar insights

The Edge

Het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld bouwen. Dat was het idee van OVG Real Estate, Deloitte en AKD voor de bouw van The Edge, het nieuwe kantoor van Deloitte en AKD op de Zuidas in Amsterdam. Dankzij innovatieve duurzame technieken zorgde Deerns dat het idee werkelijkheid is geworden.

Vanaf het begin was het doel van OVG (Nederlands grootste projectontwikkelaar van commercieel vastgoed), Deloitte (internationaal accountantskantoor) en AKD (advocaten en notarissen) om een zo hoog mogelijke BREEAM-certificering te realiseren. BREEAM is de meest toegepaste beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Aanvankelijk moest The Edge minimaal 'BREEAM Excellent' zijn maar die ambitie werd opgeschroefd toen bleek dat de hoogst haalbare score 'BREEAM Outstanding' binnen handbereik lag. Daarmee lag de lat hoger dan elk ander BREEAM-gecertificeerd kantoorgebouw ter wereld. Op basis van eerdere succesvolle projecten nam ontwikkelaar OVG Real Estate Deerns in de arm om deze doelstelling op installatietechnisch vlak waar te maken.

…met als resultaat een uniek kantoorgebouw

Het in­no­va­tie­ve ver­lich­tings­sys­teem van The Ed­ge is daar het bes­te voor­beeld van. Zo is het ge­bouw vol­le­dig uit­ge­rust met de nieuw­ste ge­ne­ra­tie LED-ver­lich­ting van Phi­lips: ‘E­ther­net-po­we­red LED-con­nec­ted ligh­ting’. Dit ver­lich­tings­sys­teem maakt ge­bruik van be­we­gings­sen­so­ren – die de aan- of af­we­zig­heid van men­sen waar­ne­men – en co­ded light, tech­no­lo­gie die het mo­ge­lijk maakt voor ge­brui­kers om met een smartpho­ne of ta­blet de licht­sterk­te naar wens in te stel­len. Hier­mee wordt ener­gie voor ver­lich­ting en ver­war­ming/koe­ling be­spaard. Deerns hielp niet al­leen mee om de tech­no­lo­gie tot een wer­kend con­cept te ma­ken, maar voeg­de er nog een func­ti­o­na­li­teit aan toe. De da­ta over af- aan­we­zig­heid wor­den op ad­vies van Deerns naar de kli­maat­in­stal­la­tie ge­stuurd zo­dat bij af­we­zig­heid niet hoeft te wor­den ver­warmd of ge­koeld. Zo wordt ex­tra ener­gie be­spaard.

Het in­no­va­tie­ve ver­lich­tings­plan is slechts een on­der­deel van het vol­le­di­ge in­stal­la­tie­tech­nisch con­cept dat Deerns voor The Ed­ge ont­wierp. Be­hal­ve voor het ont­werp nam Deerns ook de be­ge­lei­ding bij de aan­be­ste­ding en gun­ning voor zijn re­ke­ning en de di­rec­tie­voe­ring tij­dens de bouw.

Let’s talk

David Wesdorp

Unit Director Real Estate

nl