Terug naar insights

Deerns wint aanbesteding Groene Hart Ziekenhuis: op weg naar een slimme zorgomgeving

Deerns heeft de aanbesteding gewonnen voor een ambitieus en vooruitstrevend project voor de nieuwbouw van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda. Het GHZ is in 2022 gestart met het programma Route '31 om het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst.

Deerns start met de eerste twee fasen: het Masterplan en Fasering en het Structuur & Beeldkwaliteitplan. De werkzaamheden beginnen in oktober 2023 en de geplande opleverdatum is Q2 2024.

De uitdaging waar het ziekenhuis voor staat is de modernisering van de gebouwen die de kern vormen van het herstelproces. Ziekenhuizen, als veilige plekken voor herstel, moeten het comfort en de zorg bieden die cruciaal zijn voor patiënten, hun naasten en hun medische ondersteuningsteams. Het uitgangspunt is 2.500 medewerkers en ongeveer 350 bedden.

De bevolking wordt ouder en de zorgvraag neemt toe, maar het aantal zorgverleners groeit niet mee. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, heeft GHZ naar eigen zeggen een duurzaam, compact en slim ingericht gebouw nodig.

Op dit moment zijn de bestaande gebouwen van GHZ echter verouderd. Een deel van het ziekenhuis is meer dan 50 jaar oud. Op basis van voorspellingen over de verwachtingen voor de gezondheidszorg in de toekomst, behelst het Programma van Eisen (PoE) de vervanging van 60.000 m2, waarvan 29.000 m2 recente nieuwbouw is (2013).

Een integrale aanpak

“De afgelopen periode hebben we door middel van een uitgebreid selectieproces een team samengesteld die het nieuwbouwgedeelte vorm zal geven,” zegt Jasper Meijer, directeur Transitie & Bouw van het GHZ. “Het team bestaat uit partijen die elkaar goed aanvullen. Door gezamenlijk te starten verwachten we de ingewikkelde opgave integraal op te kunnen lossen.”

Deerns is gecontracteerd voor advieswerkzaamheden op het gebied van MEP-installaties, duurzaamheid, smart buildings/ziekenhuis advies, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, transportinstallaties en ICT-voorzieningen. Meerdere oudere gebouwen moeten worden gemoderniseerd om te voldoen aan de criteria van het GHZ Route 31 programma, op weg naar een toekomstbestendig ziekenhuis. Er zit asbest in constructies, gevels en isolatiemateriaal en er wordt niet voldaan aan de duurzaamheidseisen.

Het Route ’31 programma bestaat uit de volgende stappen:

  1. Masterplan en Fasering
  2. Structuur & Beeld kwaliteitsplan
  3. Schetsontwerp centrale techniek
  4. Inkooptraject centrale techniek
  5. Schetsontwerp VO-DO fase 1
  6. Inkooptraject fase 1
  7. Schetsontwerp VO-DO fase 2
  8. Inkooptraject fase 2
  9. De uitvoering volgt op het inkooptraject, afhankelijk van de financiële mogelijkheden en risicoafwegingen

Nieuwbouw in actie

Het Centrale Energiegebouw voor het hele ziekenhuis wordt verplaatst, waarna de gebouwdelen in twee fasen worden gesloopt en klaargemaakt voor nieuwbouw. Het CEB wordt gebouwd terwijl de rest van de herstelruimtes operationeel blijven. Tegelijkertijd spannen we ons met grote zorg in om van GHZ een toonbeeld te maken van een Groen Ziekenhuis met duurzame en circulaire kenmerken.

Om een waardige en respectvolle zorgomgeving te creëren, is het volgens Peter Bouma (Unit Director Health Care bij Deerns) cruciaal dat alle zorgverleners een stem krijgen in het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. “Daarom betrekt Deerns gebruikers bij de technische installaties en medische apparatuur. Technieken als Virtual Reality worden toegepast zodat de gebruikers van het ziekenhuis in een zo vroeg mogelijk stadium goed inzicht krijgen in de mogelijkheden en besluiten die genomen moeten worden om het ziekenhuis in te richten.”

Ziekenhuis klaar voor de toekomst: slim en duurzaam

Om de nieuwbouw klaar te maken voor de toekomst, wordt er al in een vroeg stadium nagedacht over de inzet van Smart Hospital technologie. Deerns heeft hier bij meerdere ziekenhuizen een belangrijke rol in gespeeld en zal die kennis ook voor het GHZ inzetten. Het ziekenhuis kan slimmer worden gemaakt met diverse Smart Hospital Building-technieken, waardoor veel werk uit handen wordt genomen van het zorgpersoneel, het welzijn van het personeel wordt bevorderd, er meer aandacht is voor de centraliteit van de patiënt, de CO2-uitstoot en kosten worden verminderd en de kwaliteit van zorg toeneemt.

Let’s talk

Peter Bouma

Unit Director Health Care

nl