Terug naar insights

Mogelijke geluidsoverlast hoorbaar maken

Hoe ga je als organisatie om met sloop- en bouwlawaai in een omgeving waar mensen werken die vooral een stille en rustige omgeving nodig hebben om zich te kunnen concentreren? Hoe kom je er achter wat de (geluids)risico’s zijn wanneer in de directe omgeving wordt gesloopt en gebouwd? En welke beheersmaatregelen zijn er mogelijk om de overlast te minimaliseren? Vragen waarop organisaties die gaan slopen en verbouwen, terwijl het werk gewoon door moet gaan, antwoorden zoeken. Er is een manier om voordat het slopen en bouwen begint de geluidsoverlast overlast in kaart te brengen. Hoe? Met behulp van auralisatie.

Auralisatie

De meeste mensen kunnen zich bij decibellen, geluidsniveaus en geluidsspectrums vooraf geen beeld vormen van wat het in de praktijk betekent. Hoe klinkt bijvoorbeeld de bouw van een steiger op vijftien meter van je kantoorgevel binnen eigenlijk? Of hoe klinkt een grondverzettransportroute met een geluidbelasting van 86 dB met vooral lage tonen?

Met auralisatie is een vertaling te maken van getallen naar geluidsfragmenten: een geluidsfragment van bijvoorbeeld een sloopmachine is met speciale software te bewerken (op basis van de berekende geluidsreductie van buiten naar binnen), waardoor een realistisch ‘geluidbeeld’ van een ruimte tijdens de bouwwerkzaamheden gehoord kan laten worden. De geluidsfragmenten worden vervolgens afgespeeld op het juiste volume. De impact van het geluid wordt hiermee concreet en men kan op basis van wat men hoort en ervaart zelf veel beter aangeven in hoeverre het geluid storend zou kunnen zijn.

Hoe werkt het?

Allereerst worden het sloopplan, afgravingsplan en/of het bouwplan bekeken. Ook wordt er een overzicht gemaakt van het in te zetten materieel (de zogenaamde lawaaimakers). Op basis van deze gegevens worden met behulp van een 3D akoestisch simulatiemodel verschillende berekeningen uitgevoerd om een inschatting te maken van de te verwachten geluidsniveaus in de directe omgeving als gevolg van bepaalde werkzaamheden. Ook de geluidwerende kwaliteit van eventuele gebouwen in de omgeving wordt geïnventariseerd om te bepalen in welke mate bouw- en sloopgeluiden worden doorgelaten. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van het verwachte geluidsniveau.

Gebruikers betrekken

Overlast bij een sloop of verbouwing is niet te vermijden. Maar door gebruikers vooraf een duidelijk beeld te schetsen van wat men kan verwachten, kunnen tijdig beslissingen worden genomen over te nemen bouwkundige en/of organisatorische maatregelen om de overlast te beperken tot een minimum. In overleg met gebruikers en aannemers kan bepaald worden tot welke mate een situatie acceptabel is. Met behulp van geluidsfragmenten wordt hoorbaar gemaakt wat de geluidsproductie in de praktijk zal zijn en hoe dit binnen klinkt, zodat men zelf kan ervaren wat een geluidsniveau van bijvoorbeeld 35 dB(A) ten gevolge van bouwwerkzaamheden daadwerkelijk inhoudt. Hierbij is ook hoorbaar te maken wat de geluidsreductie is van verschillende maatregelen, zoals het plaatsen van zeecontainers als geluidsscherm of het verbeteren van de geluidswering van de gevel. Hoewel het ervaren van geluid subjectief is en in een aantal situaties geluidshinder niet kan worden voorkomen worden de geluidsfragmenten in veel gevallen als minder hinderlijk ervaren dan van tevoren was verwacht. Ook is het mogelijk de geluidsproductie tijdens de uitvoering dagelijks te monitoren. Hierdoor kan beter worden ingegrepen op momenten dat het fout dreigt te gaan. Ook kunnen belanghebbenden direct beschikken over feiten en incidenten.

Voorkomen stilleggen bouw

De interactie die deze auralisatie geeft, zorgt voor begrip: mensen kunnen zich voorstellen wat het gaat betekenen tijdens de sloop- en bouwperiode en ervaren ook of maatregelen zinvol zijn. En de gebouweigenaar is in staat om op transparante wijze aan te geven hoe zij met de te verwachten geluidsoverlast wil omgaan. Dit voorkomt dat de bouw in een kritieke fase moet worden stilgelegd.

Auralisatie is een nuttig middel om de impact van een bepaalde situatie helder te krijgen en de besluitvorming te ondersteunen. Het kan ook worden toegepast in projectfasen, zoals in de ontwerpfase van een gebouw waarbij de besluitvorming over de positionering van geluid producerende technische installaties of andere geluidbronnen kan worden ondersteund met behulp van een auralisatie.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van auralisatie kunt u contact met ons opnemen.