Terug naar insights

Lawaaimanagement op rustige Radboud Campus in Nijmegen

De afgelopen maanden is er flink gesloopt op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gebouwen zijn verdwenen om plaats te maken voor een nieuwe faculteit voor sociale wetenschappen. Om de overlast door lawaai en trillingen voor de gebruikers te beperken is voorafgaand aan alle werkzaamheden door Deerns een beheersplan opgesteld. Zo konden maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Tijdens de uitvoering van de sloop heeft Deerns lawaai en trillingen continu laten monitoren.

Voorkomen lawaai

Hoe ga je als Universitair Vastgoed Bedrijf om met sloop- en bouwlawaai in een omgeving met voornamelijk onderwijs- en onderzoeksgebouwen? Dat was de vraag waarop de Radboud Universiteit het antwoord zocht. Deerns gaf praktische adviezen en maakte lawaai en trillingen inzichtelijk in beeld én geluid. Inmiddels is de sloop bijna afgerond, nagenoeg zonder klachten over geluid of trillingen.

Het Universitair Vastgoed Bedrijf wilde gebruikers vooraf een duidelijk beeld schetsen van wat men kon verwachten tijdens de sloop van de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat en de bouw van het nieuwe pand voor de faculteit sociale wetenschappen (FSW). Door medewerkers, studenten en onderzoekers vooraf te laten zien én horen wat men kan verwachten, konden tijdig maatregelen worden genomen om de overlast te beperken tot een minimum. Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van het bouwgeluid door een wand van zeecontainers op een tactische plaats op te stellen, het verbeteren van de geluidwering van een gevel of het slim inroosteren van ruimtes voor colleges of tentamens.

Aanpak

Samen met Bouwtechnisch Ingenieursbureau Croes uit Nijmegen zijn het sloopplan, afgravingsplan en bouwplan bekeken en is een overzicht gemaakt van het in te zetten materieel (de ‘lawaaimakers’). Op basis van deze gegevens zijn met behulp van een 3D akoestisch simulatiemodel diverse berekeningen uitgevoerd om een inschatting te krijgen van de te verwachten geluidniveaus in de directe omgeving bij het uitvoeren van bepaalde bouw- of sloopwerkzaamheden. Ook is de geluidwerende kwaliteit van de gevels van de gebouwen in de omgeving geïnventariseerd, zodat een goede inschatting is gemaakt van het te verwachten geluidniveau in de betreffende onderwijs- en onderzoeksruimten. Tijdens de uitvoering is meetapparatuur opgesteld die continu geluid en trillingen meten en opslaan op internet. Bij overschrijding van bepaalde niveaus werden aannemer en het Vastgoedbedrijf direct gewaarschuwd. De opgeslagen metingen worden gebruikt om de oorzaak te achterhalen en werkzaamheden bij te stellen.

Auralisatie

Het berekenen en beoordelen van de geluidniveaus in het plangebied geeft veel waardevolle inzichten, maar de meeste mensen kunnen zich bij decibellen, geluidniveaus en geluidspectrums geen goed beeld vormen van wat het feitelijk gaat betekenen. Daarom is een vertaling gemaakt van getallen naar geluidfragmenten. Hierbij is een geluidfragment van bijvoorbeeld een sloopmachine met speciale software bewerkt (op basis van de berekende geluidreductie van buiten naar binnen), waardoor een realistisch ‘geluidbeeld’ van een ruimte tijdens de bouwwerkzaamheden gehoord kan laten worden. De geluidfragmenten laten we vervolgens horen op het juiste volume. De impact van het geluid wordt hiermee concreter, en men kan op basis van wat men hoort en ervaart zelf veel beter aangeven in hoeverre het geluid storend zou kunnen zijn.

Voorkomen stilleggen bouw

De interactie die de auralisatie en de monitoring geven, zorgen voor begrip: mensen kunnen zich voorstellen wat het gaat betekenen tijdens de sloop- en bouwperiode en ervaren ook of maatregelen zinvol zijn. Ook wordt door de monitoring direct op incidenten gereageerd. Omwonenden kunnen zelfs toegang krijgen via internet tot de monitoring en zien in begrijpelijke visuele presentaties wat er aan de hand is. En de gebouweigenaar is in staat om op transparante wijze aan te geven hoe zij met de te verwachten geluidsoverlast wil omgaan. Dit voorkomt dat de bouw in een kritieke fase moet worden stilgelegd.

Een beheersplan met auralisatie en monitoring is een nuttig communicatiemiddel om de impact van een bepaalde situatie helder te krijgen en de besluitvorming te ondersteunen.