Terug naar insights

Technolab Leiden

Bij Stich­ting Tech­no­lab Lei­den draait al­les om tech­niek, in­no­va­tie en edu­ca­tie. Van­uit hun mis­sie om jon­ge­ren en­thou­si­ast te ma­ken voor na­tuur en tech­niek or­ga­ni­se­ren ze work­shops voor scho­lie­ren en stu­den­ten en ini­ti­ë­ren ze pro­jec­ten met be­drij­ven. Want voor hen be­gint een be­te­re we­reld met jon­ge­ren die zich wil­len vast­bij­ten in tech­no­lo­gi­sche uit­da­gin­gen. Om die ge­dach­te kracht bij te zet­ten, stel­den ze zich­zelf ook een uit­da­ging: een nieuw ge­bouw voor het Open In­no­va­tie­lab dat ge­heel off the grid kan ope­re­ren. Dit bleek een per­fec­te ca­se voor de deel­ne­mers van Deerns Con­cept Stu­dio, een waar­de­vol cus­to­mer va­lue con­cept waar­bin­nen en­gi­neers van Deerns zich trai­nen in het op­los­sen van uit­da­gen­de klant­ca­ses.

Open In­no­va­tie­lab kop­pelt ta­lent en be­drij­ven

“In de we­reld om ons heen lig­gen enor­me uit­da­gin­gen die met tech­ni­sche in­no­va­ties op­ge­lost kun­nen wor­den”, be­gint Da­ni­ël Bischoff, pro­ject­lei­der Open In­no­va­tie­lab. “Denk aan de ener­gie­tran­si­tie of cir­cu­lair bou­wen. Maar de men­sen die we daar­voor no­dig heb­ben zijn er sim­pel­weg niet en zit­ten ook nog niet in de school­ban­ken. Dat is een pro­bleem. Daar­om pro­be­ren we met het pro­ject Open In­no­va­tie­lab be­drij­ven, maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties en stu­den­ten te kop­pe­len door mid­del van chal­len­ges rond­om ac­tu­e­le the­ma’s. Zo ma­ken we het tech­nie­k­on­der­wijs aan­trek­ke­lij­ker en la­ten we leer­lin­gen al vroeg ken­nis ma­ken met de we­reld van tech­niek.”

Off the grid in het BioS­cien­ce­Park

De bes­te plek voor een Open In­no­va­tie­lab in Lei­den is na­tuur­lijk het Bio Sci­en­ce Park, tus­sen de uni­ver­si­teit, de ho­ge­school en di­ver­se ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven op het ge­bied van Li­fe Sci­en­ces, ruim­te­vaart en wa­ter­tech­niek. “We on­der­zoe­ken of het mo­ge­lijk is om een duur­zaam ge­bouw te ont­wik­ke­len dat ge­heel off the grid kan ope­re­ren”, zegt Da­ni­ël. “Het is nog­al een uit­da­ging, maar via Pop­ma en ter Steege Ar­chi­tec­ten kon­den we ge­luk­kig ge­bruik­ma­ken van het ad­vies­team dat be­trok­ken is bij de ont­wik­ke­ling van het duur­za­me ge­bouw van on­ze nieu­we bu­ren, Bio­Part­ner5. Deerns zit ook in dat ad­vies­team, zo is het con­tact dus tot stand ge­ko­men.”

Deerns Con­cept Stu­dio Chal­len­ge

De uit­da­ging van Tech­no­lab werd door Deerns met groot en­thou­si­as­me ont­van­gen. “Het bleek de per­fec­te ca­se voor de deel­ne­mers aan Deerns Con­cept Stu­dio”, zegt Da­ni­ël. “Na­dat het ad­vies­team een con­cept­brie­fing had ge­maakt op ba­sis van ons ge­bruik­s­po­ten­ti­eel en on­ze uit­da­gin­gen wer­den we uit­ge­no­digd om een dag in Eind­ho­ven te ko­men om de en­gi­neers van Deerns aan­vul­lend te brie­fen en la­ter de re­sul­ta­ten van de brain­storms te be­oor­de­len.” De brain­storm was on­der­deel van een drie­daag­se trai­nings­ses­sie waar een in­ter­na­ti­o­na­le groep jon­ge en­gi­neers aan deel nam in het ka­der van client va­lue thin­king. Da­ni­ël: “Aan het eind van die dag moch­ten wij sa­men met ar­chi­tect Jan Wil­lem ter Steege en Aad Hof­ste­de van Deerns de win­naar be­pa­len. Uit al­le pre­sen­ta­ties, waar­in zo­wel high­tech als ver­ras­sen­de low­tech op­los­sin­gen wer­den aan­ge­dra­gen, heb­ben we de fy­to pu­ri­fying roof als win­naar ge­ko­zen; een slim­me op­los­sing waar­mee re­gen­wa­ter op het dak door mid­del van plan­ten ge­fil­terd wordt tot drink­wa­ter. On­ze ar­chi­tect gaat het idee mee­ne­men in de eer­ste voor­stel­len voor het ge­bouw. De tech­ni­sche- en fi­nan­ci­ë­le haal­baar­heid moet dan ook ge­toetst wor­den. We ho­pen dat het lukt!”

Da­ni­ël Bis­schof, pro­ject­lei­der open In­no­va­tie­lab

“We heb­ben het con­tact met Deerns en de en­gi­neers bin­nen de Deerns Con­cept Stu­dio als bij­zon­der pret­tig er­va­ren. De open­heid, ge­dre­ven­heid en pro­fes­si­o­na­li­teit van de men­sen werkt aan­ste­ke­lijk en maakt de Deerns Con­cept Stu­dio een waar­de­vol­le tool voor tech­ni­sche in­no­va­tie. Zo’n bij­zon­de­re ca­se als de on­ze is voor de en­gi­neers van Deerns ook een ca­deau­tje. Je ziet dat ze met veel ple­zier out of the box den­ken om tot unie­ke op­los­sin­gen te ko­men.”

Technolab Leiden

Stel je eens een ziekenhuis voor waarin patiënten en hun familie centraal staan en waar alle processen en installaties een hoogwaardige zorgomgeving ondersteunen met maximale aandacht voor hygiëne en veiligheid. Dat is precies wat Deerns voor Radboudumc heeft ontworpen: een healing environment. 

Let’s talk

Aad Hofstede

Senior Advisor Public & Commercial Real Estate

Array