Terug naar insights

Bijzondere insteek voor huisvestingstrajecten UMC Utrecht

Vijf Nederlandse marktpartijen zijn voor vier jaar een bijzondere samenwerkingsvorm aangegaan met het UMC Utrecht op het gebied van architectuur- en installatieadviesdiensten voor de bouw- en huisvestingsplannen van het ziekenhuis. Deze samenwerking is onlangs vastgelegd in een raamovereenkomst. Voor architectuur zijn dat Royal HaskoningDHV/de Jong Gortemaker Algra, EGM en MAS Architectuur en voor het installatieadvies Valstar Simonis, Deerns en Royal HaskoningDHV.

Het facilitair bedrijf van het UMC Utrecht nam het initiatief tot een aanbesteding met als belangrijke doelstelling partijen te selecteren, waarmee vanuit partnerschap kennis en innovatiekracht kan worden gedeeld en benut, mede op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerken aan oplossingen

Het UMC Utrecht wil verder transformeren naar een regie-organisatie en verwacht van de vijf geselecteerde raamcontractanten een langdurig partnerschap, intensieve samenwerking en gevraagd en ongevraagd advies. Een andere eis is dat alle partijen uitgebreid kennis, expertise en innovatiekracht delen, om zo tot grensverleggende oplossingen te komen.

Nieuw binnen dit raamcontract is, dat een aantal deelopdrachten eerlijk door het UMC Utrecht wordt verdeeld, maar dat de partners voor de grotere deelopdrachten met elkaar zullen concurreren in mini-competities. In hun propositie werden de partijen uitgedaagd helder aan te geven hoe zij een ontwerptraject willen aanpakken. Een essentiële rol daarbij speelde ook hun visie op samenwerken (op echt sámen werken) en hoe zij die uitgangspunten op strategisch niveau willen verbinden met de doelstellingen (duurzaamheid, customer excellence en verbinden) van het UMC Utrecht.

Zorgprocessen vragen om transitie

De huisvesting van het UMC Utrecht ondergaat in de periode 2017-2021 een transitie. Om verschillende redenen (veranderingen in zorgprocessen, leeftijd van de gebouwen en vernieuwing van de infrastructuur) zijn aanpassingen nodig aan het gebouw. De planontwikkeling hiervoor vindt de komende jaren plaats en leidt tot diverse bouwopgaves. Deze variëren in aard, grootte en doorlooptijd, maar vragen samenhang om optimaal te kunnen bijdragen aan de strategische organisatiedoelen.

Aanvullen van elkaars expertise

Het UMC Utrecht is erg blij met het resultaat van de aanbesteding en ziet de competentie van de raamcontractanten als een belangrijke aanvulling op de eigen expertise. Het ziekenhuis heeft er veel vertrouwen in dat de raamovereenkomsten leiden tot een complementaire en efficiënte samenwerking en daadwerkelijk zullen bijdragen aan de strategie. “Voor het UMC Utrecht is de ondertekening van de raamovereenkomsten het sluitstuk van een unieke, innovatieve aanbesteding”, licht teamleider Bouw van het facilitair bedrijf, Adriaan van Lunteren toe. “In plaats van specifieke ontwerpopgaven afzonderlijk aan te besteden op basis van projectspecifieke uitgangspunten, zijn we gaan nadenken over de organisatiestrategie, de langere termijn en de benodigde samenhang tussen de verschillende huisvestingsopgaves.”

Goede balans zoeken

Eén van de strategische doelen van het UMC Utrecht is duurzaamheid en het ziekenhuis heeft daarom de ambitie om in 2030 CO2-neutraal en circulair zijn. De raamcontractanten zullen moeten kijken hoe zij de doelstellingen binnen de bouwopgaves kunnen implementeren. Verder ligt er voor hen een uitdaging in het zoeken van een goede balans tussen gelijkwaardige kennisdeling en tóch onderscheidend genoeg blijven voor de concurrentiestrijd in de mini-competities. Deze kennissessies moeten bijdragen aan een hoog niveau van services en huisvesting in het belang van het UMC Utrecht en de patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. De vijf partijen hebben daarom afgesproken om vooraf elkaars verwachtingen vast te leggen, zodat zij elkaar daar later op kunnen beoordelen. Die uitkomsten tellen ook weer mee voor de beoordeling door het UMC Utrecht van alle raamcontractanten. Op die manier zal elke partij ook energie steken in de kennissessies, en niet alleen in de mini-competities.

Bouwopgaves

Onder de verwachte aanpassingen van het gebouw vallen onder andere de verbouwing van de verpleegafdelingen, van de poliklinieken, van het entreegebied en van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De eerste deelopdracht is inmiddels vergeven en de eerste mini-competitie zal binnen nu en twee maanden starten.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u dan op ons iD e-zine.